Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
P E T I C E
 
proti záměru výstavby protipovodňové ochrany Havlíčkova kolonie - Mladé
 
Určeno:  Úřad  města České Budějovice
                  Zastupitelé města České Budějovice
 
My, níže podepsaní občané, projevujeme tímto zásadní nesouhlas s navrhovanou výstavbou tzv. protipovodňových opatření Havlíčkova kolonie - Mladé, dle zpracované studie VH - TRES spol.s r.o.  a to z těchto důvodů:
 
1. Rozsáhlé stavební a terénní práce, spojené s vykácením  cca 108 vzrostlých stromů by představovalo i přes plánovanou náhradní výsadbu, dlouhodobé přerušení esteticko rekreační a biologické funkce této městské části, včetně celkového zhoršení životního prosředí a faktoru pohody nejen občanů z dotčených a přilehlých částí města.
 
2. Projekt neřeší protipovodňovou ochranu ve variantách a na celém toku, tj. bezpečné převedení stoleté vody mimo město a využití  dosud nezastavěných volných ploch  v nivě řeky Malše, tj. upřednostnění biologických, přírodě blízkých a finančně méně náročnějších  opatření před technickým a nákladným řešením.
 
3. Přesto, že stavbou bude dotčeno rozsáhlé území Českých Budějovic, nebyl záměr dostatečně projednán s občany .
 
4. Navrhovaná úprava řeky Malše představuje závažný zásah do tzv. významného krajinného prvku, kterým je řeka ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a narušení ekologicko stabilizační funkce nadregionálního biokoridoru, který plní Malše spolu s údolní nivou v rámci tzv. územního systému ekologické stability.
 
            5. Orgány státní správy  při vedených řízeních nezohledňují požadavky  Agentury ochrany přírody a krajiny  a občanských sdružení požadujících zpracování oponentního nezávislého posudku hodnotící možný vliv stavby na všechny složky životního prostředí.
 
Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto zastupitele města Českých Budějovic, jakožto volený orgán samosprávy a příslušné odbory Úřadu města České Budějovice o  přehodnocení záměru v duchu  výše uvedených připomínek.
 
Petiční výbor ve složení:
 
1. ing. Pavel Kolář, Na nábřeží 18, 370 01 České Budějovice
2. Eva Veselá, Plánská 3, 370 07 České Budějovice
3. Zdeněk Jiráň, Budovcova 3, 370 01 České Budějovice
 
Vyplněné petiční archy prosíme předat nebo zaslat co nejdříve, nejpozději však do 31. 3. 2000,  některému z členů petičního výboru.
 
Podpisový arch číslo:  ...........
Zdeněk Jiráň

Zdeněk Jiráň

Jindřich Pohl

Jindřich Pohl

Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one